Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

|
Plán změny

Karviná všemi deseti: Integrovaný plán pro řízení procesu změny Statutárního města Karviné

Na první pohled to zní jednoduše – ať je z Karviné „pohodové město, které si žije vlastním životem“. Ať jsou lidi spokojení s životem ve městě, prostředím, službami a prací. Ať se pověst Karviné v očích obyvatel města i lidí odjinud změní k lepšímu.

Město, které zbytku republiky v minulosti tolik dalo, se v posledních dekádách návazně na útlum těžby uhlí a hospodářskou restrukturalizaci potýká s mnoha ekonomickými, sociálními i environmentálními výzvami. Z Karviné odcházejí lidé, město se smršťuje a není na tyto změny připravené ani uzpůsobené. Pozastavit nelichotivé trendy, nebo je přímo zvrátit, chce zásadní a klíčové změny.

Cíle

Karviná všemi deseti je integrovaný plán, který startuje proces změn. Dává městu vizi do budoucnosti a nastavuje cíle, kterými toho dosáhnout:

Zajistit dostatek kvalitních pracovních příležitostí ve městě a jeho blízkém okolí

Cílem je zpomalit odliv mladých lidí z města, snížit podíl nezaměstnanosti a nabídnout na trhu dostatečný počet pracovních míst v různých odvětvích. Dále je třeba podpořit podnikavost obyvatel. Město se musí připravit na blížící se útlum těžby černého uhlí a vytvářet podmínky umožňující přechod na nový hospodářský model, který nebude záviset na jediném odvětví.

Zlepšit podmínky pro život obyvatel města

Spolu s úbytkem obyvatelstva se město smršťuje, ubývá počet obydlených bytů a využívaných pozemků. Aby nedocházelo k nárůstu vyloučených lokalit a zvyšování nákladů na údržbu veřejných prostor a infrastruktury, je třeba tento proces řídit a postupovat dle připraveného plánu. Zároveň se musí ve městě nacházet dostatek atraktivního bydlení v souladu s aktuálními trendy a požadavky.

Zlepšit stav infrastruktury

Důležitým úkolem je rychlé a bezpečné napojení města na jeho nejbližší okolí, včetně nedalekého Polska. Dokončení vnitřního okruhu pomůže odlehčit centru města a zvýší komfort obyvatel v blízkosti současné objízdné trasy. Rovněž je důležité zajistit kvalitní infrastrukturu škol, jejichž vzdělávací nabídka musí být pestřejší a aktuálnější. Opomíjet se nesmí ani volnočasová infrastruktura. Je třeba rozšířit možnosti sportovního a kulturního vyžití obyvatel města.

Nastartovat pozitivní změny včetně změny image města

Město je vykreslováno jako hornické město s nekvalitním životním prostředím. Je třeba ukázat, že město disponuje řadou parků a příležitostí k trávení volného času v přírodě. Změnu image lze podpořit i vhodnou rekultivací brownfieldů a nevyužívaných průmyslových budov. Dosažené úspěchy je třeba vhodně komunikovat v rámci města i mimo něj. K rozvoji města může pomoct i intenzivnější spolupráce s polskými partnery.

Získat pozornost, podporu a finanční pomoc státu a EU pro nastartování změny ve městě – 10 mld. Kč externích zdrojů v příštích 10 letech

Město se na chystané změny musí připravit. Vzhledem ke snižujícímu se počtu obyvatel lze predikovat, že se rozpočet města bude snižovat. Na realizaci plánu s konkrétními projekty je třeba získat i externí zdroje. Nejenže připravované projekty musí být v souladu s podmínkami dotačních titulů, město ale zároveň musí získat podporu při jejich realizaci.

Projekty změny

Plán obsahuje 15 projektů změny, které na sebe navazují a které mají nastartovat proces změny. Projekty mají přesah k lidem, prostředí i práci. Přehled jednotlivých projektů i podrobnosti k nim najdete v sekci projekty.

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná