Máme ambici skutečně vytvořit dobré podmínky pro život a podnikání ve městě a přesvědčit o tom občany města i lidi odjinud.

Ing. Jan Wolf, primátor

Čistá energie

Energetika významným způsobem ovlivňuje kvalitu životního prostředí ve městech, a podílí se tak na rozhodování obyvatel, zda ve městě zůstanou, nebo se přestěhují jinam. Cílem projektu je snížit negativní vliv energetiky na životní prostředí v Karviné a reaguje také na útlum hornictví i požadavky Evropské komise na snižování využívání tradičních fosilních zdrojů. Projekt by měl přispět k většímu materiálovému a energetickému využití odpadů v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Projekt má tři hlavní pilíře:
1. Energetický management
2. Cirkulární ekonomika
3. Energetický potenciál území po hornické činnosti
4. Komunitní energetika

Zavedení systematického energetického managementu města se odvíjí od vytvoření městské energetické koncepce, na jejímž základě budou realizována konkrétní opatření, která mohou mít výrazný dopad na celkovou energetickou bilanci města a objektů ve správě města a jím zřízených organizací. Zároveň bude poskytováno poradenství také dalším subjektům působícím na území města, které budou mít zájem se do realizace energeticky úsporných opatření zapojit. Bude se jednat o opatření vedoucí nejen ke snížení energetické náročnosti budov, ale také projekty vedoucí ke snížení přehřívání města a prašnosti v letních měsících, zvýšení podílu zeleně a vodních prvků ve městě. Vítány budou projekty na výstavbu zelených střech, zlepšování kvality vnitřního prostředí budov apod.

Opatření vedoucí k lepšímu hospodaření s odpady v souladu s principy cirkulární ekonomiky. se zaměří na konkrétní projekty předcházení vzniku odpadu nebo jeho materiálové a energetické využití. To povede ke snížení dopravní zátěže, prašnosti a vytvoří nové pracovní a ekonomické příležitosti. Na základě výsledků cirkulárního skenu města budou doporučena konkrétní, ihned realizovatelná opatření.

Strategickou konkurenční výhodou města může být využití potenciálu spojeného s útlumem hornictví. Pilotní projekty energetického využití uzavřených dolů jsou již dnes testovány ve Velké Británii a Austrálii. Díky novým finančních nástrojům Evropské komise na implementaci cílů politiky tzv. Zeleného údělu a dokončení transformace uhelných regionů je možné tyto projekty využít také v dolech po ukončené těžbě černého uhlí na území města Karviné.

Závazek Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55% oproti stavu v roce 1990 se bude týkat všech. Evropská komise připravila celou řadu finančních nástrojů, které by měly napomoci financovat nezbytné změny v energetice, průmyslu i bydlení.
Předmětem projektu je vytvoření podpůrného systému pro energetickou tranzici nejohroženějších skupin obyvatel a organizací. Tento systém bude zahrnovat energetické poradenství

.cls-1 { fill: #969696; opacity: 0.5; } .cls-2 { fill: #7ec236; opacity: 0.7; } .cls-10, .cls-12, .cls-13, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { fill: none; } .cls-3 { stroke: #39a0bf; } .cls-10, .cls-13, .cls-3, .cls-5, .cls-6, .cls-7, .cls-8, .cls-9 { stroke-miterlimit: 10; } .cls-4 { fill: #39a0bf; } .cls-10, .cls-5, .cls-6, .cls-7 { stroke: #103947; } .cls-6 { stroke-dasharray: 3.05 3.05; } .cls-7 { stroke-dasharray: 3; } .cls-8, .cls-9 { stroke: #f7a707; } .cls-8 { stroke-width: 2px; } .cls-10 { stroke-width: 1.5px; } .cls-11 { fill: #103947; } .cls-13 { stroke: #7ec236; }mapa_po_stopach
.cls-1 { fill: #103947; } .cls-2 { fill: #7ec236; } .cls-3, .cls-4 { fill: none; stroke-linejoin: bevel; stroke-width: 1.5px; } .cls-3 { stroke: #103947; } .cls-4 { stroke: #7ec236; }osa_po_stopach
nositel projektu:
Statutární město Karviná
partner projektu:
Moravskoslezský kraj 
Moravskoslezské inovační centrum
OKD a.s. 
VŠB-TUO 
Veolia a.s. 
zdroje financování:
vlastní zdroje
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost / ITI Ostravské aglomerace

Kontakty

Martina Šrámková

Magistrát města Karviné

vedoucí odboru školství a rozvoje

martina.sramkova@karvina.cz +420 596 387 434

Lukáš Hudeček

Magistrát města Karviné

tiskový mluvčí

lukas.hudecek@karvina.cz +420 596 387 631

Michal Sobek

BeePartner

marketing

sobek@beepartner.cz +420 725 743 531

Dalila Rakošanová

RPiC-ViP

poradenství a vzdělávání

rakosanova@rpic-vip.cz +420 604 687 275
logo facebook

Magistrát města Karviné | Fryštátská 72/1 | 733 24 Karviná